حاج منصور ارضی- ۹ دی - جمعه هشتم دی ۱۳۹۱
انتخابات مجلس در حوزه‌هاي تاييد نشده، همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود - سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱
ابطال انتخابات در تنکابن، رامسر، عباس‌آباد - پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰
خاتمه به شایعات - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
نتایج به صورت کامل - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
فهرست نهایی منتخبین مجلس نهم در غرب استان مازندران - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
نتیجه نهایی انتخابات 12/12/90 - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
هلو کله - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
شهید آباد - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
کریم آباد - صندوق 6 - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
ایثارده - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
بالا بند - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
خشکرود - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
سلیمان آباد - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
سیاه گل چال (سلیم آباد) - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
شریف آباد - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
میانکوه محله - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
دادگستری تنکابن - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
استخر سر - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
دبیرستان فردوسی عباس آباد - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
هفت تیر - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
ولی آباد - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
توساکوتی - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
آلکله - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
استخر سر - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
سیار - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
پرده سر - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
لشتو - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
صادق آباد - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
مازوبن - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
کبودکلایه - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
آغوزکله - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
مسجد جامع تنکابن - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
لتاک - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
امین چرته (سلیمان آباد) - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
مسجد جامع نشتارود - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
شهید رسولیان - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
کشکو - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
چلاسر - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
شعیب کلایه - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
توشکون - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
لشکرک - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
عبدل آباد - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
نعمت آباد - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
مکارود - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
رجایی نشتارود - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
صاحب الزمان نشتارود - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
لیره سر - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰
لزربن - شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰